HAP: CBTT Nghị quyết số 25 về việc hủy bỏ NQ số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 27/01/2023