HAP: Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2021