HAP: Sơ yếu lí lịch ứng viên HĐQT, BKS bầu bổ sung nhiệm kì 2016-2021