HAP: Thông báo thay đổi nhân sự Bổ nhiệm ông Phạm Công Ngữ giữ chức vụ Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2026