HAP: Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024