HSX – HAP – Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu