Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Hội đồng quản trị Công ty