HAP: Nghị quyết HĐQT v/v chấp thuận thôi chức vụ tổng giám đốc