HAP: Nghị quyết HĐQT v/v Thoái vốn tại Công ty CP Thương mại dịch vụ Hải Phòng