Thông báo thay đổi ngày và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015