Giải trình báo cáo tài chính – hợp nhất quý 4 năm 2013