Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2013