HAP: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 1 năm 2024