HAP: Chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2017