HAP: Đính chính biên bản & Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2022