Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2022