HAP: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2020