HAP: Nghị quyết HĐQT v/v thanh toán cổ tức năm 2020