HAP: Quyết định của HĐQT về lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2020