HAP: Quyết định của HĐQT về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017