HAP: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022