Nghị quyết ĐHCĐ – Thông báo quyền trả cổ tức năm 2015