Thông báo về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý của Tập đoàn