HAP: nhận được thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt