HAP: Thông báo mời dự họp và tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2020