HAP: Thông báo của HNX về ngày dự kiến giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để chuyển giao dịch về HSX