Thay đổi người được Ủy quyền thực hiện công bố thông tin