HAP: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 & Thông báo ứng cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021